Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5766154
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5298298
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3373825
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3175939
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3135988
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2677621
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2621961
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2433987