Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5766708
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5305553
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3374545
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3176383
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3136063
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2677852
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2622037
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2434770