Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5791361
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5599170
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3434053
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190534
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139871
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2688990
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626551
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2489073