Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5811314
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5767231
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451564
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195914
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141257
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2695021
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628293
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498994